Правни Области

Семејно и Наследно Право

 • Развод на брак
 • Спорови за издржување
 • Имотни спорови меѓу сопружници
 • Наследно-правни договори и тестаменти
 • Оставинска постапка
 • Наследно правни спорови

Граѓанско Право

 • Застапување во парнични и вонпарнични постапки
 • Застапување во извршни постапки
 • Наплата на побарувања од должници
 • Наплата на побарувања преку платни налози

Управно Право

 • Управни постапки пред државни органи
 • Застапување во постапки во управни спорови
 • Застапување и консултации при јавни набавки
 • Консултации за трезорско работење

Недвижности

 • Продажба и подарок на недвижен имот
 • Размена и физичка делба
 • Закуп, послуга и залог на недвижен имот
 • Уредување на меѓусебни односи и друг начин на располагање со имот

Трудово Право

 • Давање на правни совети и помош при работни спорови
 • Постапка за вработување и изготвување на договори
 • Постапка за престанок на работен однос
 • Застапување при мобинг и дискриминација

Надомест на штета

 • Надомест на материјална штета
 • Надомест на нематеријална штета
 • Надомест на штета од незгода
 • Надомест на штета од колективно осигурување
 • Застапување пред осигурителни компании и судови

Деловно Право

 • Основање на компании, граѓански здруженија и фондации
 • Статусни промени
 • Изготвување на сите видови правни акти
 • Стечај и ликвидација на компании
 • Застапување при спорови помеѓу правни лица

Други индивидуални права

 • Заштита на права од здравствено осигурување
 • Заштита на права од пензиско осигурување
 • Заштита на право на лични податоци
 • Застапување пред Европски Суд за Човекови Права